تبلیغات
به نام خدا
در طنز این هفته به یکی از حاشیه های انجمن ادبی مقام معظم رهبری (ارواحنا فداه) می پردازیم.
شاعر زن زلیل